Doe het!
Privacy Policy
Privacyverklaring

 

Doe het! training, gevestigd te Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Doe het! training houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Er wordt uitdrukkelijk geen persoonsgegevens doorgeven aan andere (derde) partijen. Uitzondering hierop is een evt. co-trainer die aanwezig is tijdens een training.
 • Een co-trainer is het strikt verboden om de gegevens van deelnemers en opdrachtgevers die hij/zij in het kader van hun werkzaamheden voor Doe het! training nodig heeft, te gebruiken voor andere doeleinden.
 • Wanneer je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan je leveren.
 • Wanneer je ingeschreven bent bij een Doe het! training heb je het recht om je dossier in te zien. Je mag vragen om correctie, beperking of wissen van je gegevens. Je mag ook vragen om een kopie van jouw gegevens. 
 • Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er niet samen met ons uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.

Doe het! training is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze Privacyverklaring, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kun je mailen naar info@doehet-training.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers (en/of ouders/verzorgers van deelnemers) worden door Doe het! training verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de training en/of uitnodigingen
 • Informatieverstrekking voor, tijdens of na de trainingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is
 • De overeengekomen opdracht
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Je emailadres wordt niet gebruikt voor een nieuwsbrief, tenzij je anders hebt aangegeven

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Doe het! training de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer/ Mobielnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens van de ouders/ verzorgers;
 • Geslacht kind;
 • Inhoud van de communicatie;
 • School en klas van je kind;
 • Geboortedatum of leeftijd kind;
 • Medische en andere gegevens, als deze van belang zijn om te weten voor de te volgen training. 

Doe het! training slaat je gegevens op ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Video- en foto-opnamen

Tijdens de trainingen worden er soms video of foto-opnamen gemaakt om bijvoorbeeld te verwerken tot educatief materiaal voor intervisie of met het oog op marketing-doeleinden. Dit wordt altijd van tevoren aangekondigd en wij garanderen dat deelnemers die dit niet willen, niet worden opgenomen. Bovendien leggen wij voor publicatie de opnames/beelden altijd voor de betreffende mensen voor en vragen schriftelijke toestemming om deze opnames/beelden te publiceren

 

Verwerking van persoonsgegevens

Doe het! training is onderdeel van Anders is Uniek Training & Coaching en is een eenmanszaak. Wij verwerken zelf de persoonlijke gegevens.

Voor het opslaan van persoonlijke gegevens welke nodig zijn tijdens het verzorgen van de trainingen maakt Doe het! training gebruik van beveiligde omgeving en opslagsystemen. Deze is alleen toegankelijk voor de eigenaar van Doe het! training.

Doe het! training maakt gebruik van een boekhouder ten behoeve van de jaarafrekening en belastingaangifte en deze heeft inzage in de financiële administratie.

 

Doe het! training heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als deze privacyverklaring in belangrijke mate veranderd, zullen wij een notificatie op onze website plaatsen, samen met de nieuwe privacyverklaring. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker, raden wij je aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

x